Backoffice+

Adatkezelési tájékoztató

 

 


Tisztelt Érdeklődő!

 


Az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni összhangban az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (– „GDPR” - A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról)

Társaságunknál a szolgáltatásokat igénybe vevők, illetőleg törvényes képviselőik személyes adatainak a kezelése történik a jogszabályi rendelkezések betartása, és a lehető legnagyobb adatbiztonságra törekvés mellett. A jelen adatkezelési tájékoztatóval az adatok kezelésének jogalapjáról, feltételeiről, illetőleg az érintettek jogosultságairól kívánjuk Önöket tájékoztatni.


1.    Az adatkezelő neve:

Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely, levelezési cím:      9700 Szombathely, Lőportár u. 7/A/1.
telefonszám:                               06 30 730 34 85
e-mail cím:                            info@backofficeplusz.hu
Az adatkezelő képviselője:    Varga Eszter
                                               telefonszáma:06 30 483 97 50
                                               e-mail címe:varga.eszer@backofficeplusz.hu


2.    Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:

név:                                          Takács Mónika
levelezési cím:                         9700 Szombathely, Lőportár utca 7/A/1.
telefonszám:                             06 30 164 61 54
e-mail cím:                               takacs.monika@e-human.hu


3.    Az adatkezelés típusai: 


3.1.  A társaságunk által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő szerződések teljesítéséhez szükséges adatok kezelése

•    adatkezelés célja: 
    a szerződő partner megfelelő beazonosítása, 
    a szolgáltatás teljeskörű nyújtása, szerződés teljesítése
    valamennyi jogszabályi feltétel biztosítása, így különösen, de nem kizárólagosan: számviteli bizonylatok készítése, szükséges adóbevallások elkészítése
    a szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, 
    a szolgáltatást igénybe vevőkkel, illetőleg képviselőikkel történő kapcsolattartás, tájékoztatás

•    kezelt adatok köre: 
    természetes személy partner esetén: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím; adószám, aláírás
     jogi személy partner esetén: képviseletre jogosult neve, szervezeti e-mail címe, illetőleg munkahelyi telefonszáma, aláírása

•    az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont: az adatok kezelése az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, illetőleg GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont jogi kötelezettség teljesítése
•    automatizált döntéshozatal megvalósul-e: Automatizált döntéshozatal nem valósul meg.
•    harmadik országok felé történő adattovábbítás: nincsen
•    adattörlésre előirányzott határidő: az adatkezelő az adatokat a szerződés fennállása alatt a szerződés teljesítése érdekében kezeli, míg a Ptk. szerinti elévülési időtartam alatt ( 5 év) jogos érdek jogalapon kezeli. A számla adatokat az adatkezelő a számla kiállítását követő 8. év december 31. napjáig kezeli.


3.2.     Az adatkezelő által a 9700 Szombathely, Lőportár u. 7/A/1 szám alatti székhelyén üzemeltetett kamerarendszer által rögzített adatok kezelése

•    adatkezelés célja: 

   az adatkezelő székhelyén tartózkodó személyek életének, testi épségének, személyi szabadságának védelme, 
   üzleti-, fizetési titok védelme,
   az adatkezelő székhelyén tartózkodó személyek, illetve az adatkezelő által tulajdonolt vagy használt vagyontárgyainak védelme (vagyonvédelem)
•    kezelt adatok köre: 

    természetes személyek képmása 

•    az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont: az érintett hozzájárulása. Az érintett hozzájárulását az Adatkezelő székhelyére történő belépésével, mint ráutaló magatartással adja meg a székhelyen jól látható helyen kihelyezett, kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató alapján 
•    automatizált döntéshozatal megvalósul-e: Automatizált döntéshozatal nem valósul meg.
•    harmadik országok felé történő adattovábbítás: nincsen
•    adattörlésre előirányzott határidő: a felvétel elkészültétől számított 3 munkanap.

Az alkalmazott kamerák száma:  2   db.
A kamerák pontos elhelyezkedése:
Kamerák helye    Megfigyelési tartomány
Bejárati előtér    180°
Közösségi tér    180°


3.3.    Hírlevélre történő feliratkozás

Az adatkezelő hírleveleire az adatkezelő weboldalán, avagy a Facebook oldalán megjelenő hirdetésre kattintva, továbbá az adatkezelő esetleges rendezvényein papír alapú űrlapot kitöltve is fel lehet iratkozni. Hírlevél küldése esetén a felhasználók egyedi azonosítására az e-mail-cím szolgál .

•    Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail-hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról 

•    Az adatkezelések jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pont] 

•    A kezelt adatok köre: 

•    dátum, időpont, e-mail-cím, név, cím, telefonszám, mobiltelefonszám, beosztás, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás vagy leiratkozás időpontja, 

•    automatizált döntéshozatal megvalósul-e: Automatizált döntéshozatal nem valósul meg.

•    harmadik országok felé történő adattovábbítás: nincsen

•    adattörlésre előirányzott határidő:  Az adatkezelő a felhasználó utolsó aktivitásától (pl e-mail-megnyitás, kattintás) számított két év elteltével törli a személyes adatokat a hírlevélküldő rendszeréből, avagy amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja, úgy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul törlésre kerülnek az érintett adatok.

3.4.    Munkavégzésre irányuló jogviszony, álláspályázatokra jelentkezés körében kezelt adatok

Az adatkezelő a vele munkaviszonyban, illetőleg munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, illetőleg az esetleges álláspályázataira jelentkező személyek személyes adatait külön e célra kialakított szabályzat és tájékoztató szerint kezeli.

 

3.5.   Cookie-k kezelése

Cookie („süti”) jelentése
A „cookie” az Adatkezelő webszervere által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő webszervere felismerje a bö
ngészésre használt eszközét, a https://www.backofficeplusz.hu/ weboldalon folytatott böngészési előzményeit. A cookie-k segítségével képet kaphatunk az adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.
Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével.
Honlapunkra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen-, illetve az adatvédelmi tájékoztatónkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan - sütiket használ.
Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek. 
Amennyiben Ön engedélyezi a cookie-k használatát, úgy a cookie-k 90 napig maradnak az Ön böngészőjében, illetőleg számítógépén.


4. Az adatok megismerésére jogosultak, az esetleges adatfeldolgozók

4.1. Adatkezelő szervezetén belül megismerésre jogosult személyek
A 3.1. pontban írt személyes adatok tekintetében a társaság szervezetén belül a személyes adatok megismerésére az alábbi munkakörű személyek jogosultak:
Ügyvezető, Irodavezető, Titkárságvezető

A kamerarendszer üzemeltetésével összefüggésben keletkezett személyes adatok megismerésére  társaság szervezetén belül az alábbi munkakörű személyek jogosultak:
Ügyvezető, Irodavezető, Titkárságvezető, Folyamatszervezési és informatikai fejlesztési menedzser


4.2. Adatfeldolgozók
A jogszabályban előírt feltételek alapján, illetőleg a társasággal kötött megállapodás alapján szükség szerint adatfeldolgozónak minősülnek az alábbi személyek:
•    Farkasné Jánosi Ágota, Kovácsné Lukács-Borbély Andrea az Társaság számfejtési, adóbevallási  feladatainak ellátása körében
•    Green Tech Innováció ZRt. amely az adatkezelő részére külön szerződés alapján informatikai, rendszergazdai tevékenységet végez
•    SimpePay fizetés esetén a Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Lőportár u. 7/A/1). adatkezelő által a https://backofficeplusz.com vagy https://backofficeplusz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, email cím, telefonszám, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
•     SalesAutopilot Kft. (székhelye 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.; Adószám: 25743500-2-41): az adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésére, tárolására biztosít az Alapítvány az adatkezeléshez szükséges technológiai megoldást.
•    – MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyékszám: Cg. 01-10-041206) bankkártyás fizetések esetén a Vevő bankkártya adatait, így a kártyán szereplő nevet, kártyaszámot, lejárati dátumot, a kártyakibocsátó bank nevét és CVC/CVV biztonsági kód adatokat kezeli, amely adatokhoz önálló adatkezelőként hozzáfér az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Az adatkezelő ezen kártyaadatokhoz nem fér hozzá.

5.Az érintettek jogai

5.1.Tájékoztatás kérése
Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.
 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerű rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. 

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

5.2. Törlés

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha azt az érintett azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, avagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő jelen tájékoztatóban jelzett elérhetőségein. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

5.3. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
•    a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
•    a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
•    a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

5.4.Adattovábbításhoz való jog

Az érintett kérheti azt, hogy a rá vonatkozó, általa megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára az adatkezelő közvetlenül továbbítsa (GDPR 20 cikk).


5.5. Hatósági, bírósági jogorvoslat

5.5.1. Panasztétel, eljárás indítás az adatvédelmi hatóságnál:

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


5.5.2. Bírósági jogorvoslat
Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat, ha személyes adatainak kezelőse körében jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

5.5.3. Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél: 
Amennyiben az adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája merül fel, adatvédelmi tisztviselőnkhöz is fordulhat:
Név: Takács Mónika
E-mail: takacs.monika@e-human.hu

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén – azonosítást követően – legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.

6.Az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az általa kezelt adatokat különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, hozzáférhetővé tétellel, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisüléssel, sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válással kapcsolatban.
Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
Az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt . 
Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi 
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Kelt: 2022. március 9.


Varga Eszter ügyvezető
Regionális Humán Innováció Képzési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
adatkezelő képviseletében

 

 

Fedezd fel szolgáltatásainkat!

Beszélgessünk!

Foglalj időpontot a cégedre szabott ingyenes konzultációra vagy kérd ajánlatunkat
#1

Kérjük, töltsd ki a mezőket!

#2

Gondold át, mikor lenne a legalkalmasabb,
hogy felhívjunk és egyeztessük a konzultáció időpontját!


#3

Amennyiben van konkrét kihívás amire megoldást keresel, kérjük írd le!
(Nem kötelező megadni)


#4

Kattints a „BEKÜLDÖM” gombra, és mi hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot!